Cenník služieb

Cypress bootcamp

Okruhy tém workshopu

Okruh tém: Základy
Úvod Privítanie, inštrukcie, ukážka aplikácie
Vytvorenie Cypress projektu Inštalácia a štruktúra projektu, Cypress GUI
Píšeme prvý test Otvorenie stránky, práca s browserom
Označovanie elementov CSS selectory, data selectory, relatívne selectory
Interakcia s aplikáciou Klikanie, písanie, inputy, riešenie problémov s intaktivitou
Dokumentácia Tipy na využitie dokumentácie
Okruh tém: Testovanie UI
Organizovanie testov Mocha, before(), after(), beforeEach(), afterEach() hooky
Jednoduché overovania Overenia UI aplikácie ako sú vykreslenie, počet alebo hodnota elementov na stránke
Reťazenie príkazov Popis toho, aké existujú vzťahy medzi jednotlivými Cypress príkazmi
Použitie chai a expect Overovanie pomocou expect, komplexnejšie spôsoby overovania
Retry logika Hlbší pohľad do toho, akým spôsobom sa opakujú Cypress príkazy
Zmena DOMu aplikácie Prispôsobujeme našu aplikáciu počas testovania
Okruh tém: Testovanie API
Odchytávanie API requestov Sledovanie API aplikácie, čakanie na odpoveď servera
Nahradzovanie odpovedí z API Odchytenie API requestu a nahradenie odpovede servera vlastnými dátami
Odosielanie API requestov Odoslanie API, príprava testovacieho scenára pomocou API
Využitie dát z API Práca s dátami zo servera a ich využitie počas testu
Autentifikácia Prihlásenie pomocou API, namiesto využitia UI
Okruh tém: Rozširovanie možností Cypressu
TypeScript Výhody využitia TypeScriptu v Cypresse
Vlastné príkazy Vytvorenie a využitie vlastných príkazov
Cookies Ukážka rôznych spôsobov práce s cookies
Konfigurácia a nastavenie environmentu Spôsoby nastavovanie konfigurácie a env premenných v rámci projektu alebo v rámci testov
Inštalácia pluginov Rozšírenie Cypress funkcionality pomocou externých pluginov
Spúšťanie tasku Spustenie node tasku počas testu (seedovanie databázy a pod.)
Natívne evety Vyriešenie problémus hoverom a kopírovaním do clipboardu
Okruh tém: Práca s frontendom aplikácie
Manipulovanie času Príkazy .clock() a .tick() určené na prácu s časovými funkciami v aplikácii
Page object model v Cypresse Ukážka spôsobu vytvárania Page objectov v Cypresse
Page actions v Cypresse Cypress page actions model a jeho porovnanie s page objectami
Sledovanie funkcií aplikácie Sledovanie toho ako sa volajú funkcie v aplikácii
Code coverage Ukážka toho, ako vieme využiť Cypress testy na vygenerovanie code coverage reportu
Okruh tém: Integrácia testov
Headless mód a Module API Spúšťanie Cypressu v headless móde, porovnanie s GUI módom
Vytvorenie konfiguračného pluginu Opis spôsobu, ktorým vieme spúšťať aplikáciu na rôznych prostrediach
Nastavenie CI Ukážka toho, ako nastaviť CI pipelinu (GitHub actions)
Cypress dashboard Ukážka Cypress dashboard služby
Záver workshopu Zhodnotenie, feedbacky, darček na záver
Nezaradené okruhy
Cucumber preprocesor Ukážka nastavenia Cucumber preprocesora pre Cypress testy
Taby v prehliadači Spôsoby riešenia neexistujúcej podpory pre testovanie rôznych tabov.
Konfigurácia prehliadača Nastavovanie flagov prehliadača, možnosti testovania aplikácie pri vytvorení rôznych podmienok (napr. prehliadač, ktorý nepodporuje cookies)
Využitie rekurzívnych funkcii pri testovaní Vytvorenie vlastnej retry logiky pre polling databázy alebo opätovného zadávania textu, kliknutí a pod.
Data driven testing Spôsoby generovania testov pomocou loopov
Cypress.env() model pre prácu s dátami z API Spôsob vytvorenia funkčnej API knižnice pre e2e testy a prácu s dátami získanými z API
Test grepping Ukážka spôsobov vyberania testov a podmieneného spúšťania jednotlivých testov.
Cypress eventy Spôsob práce so Cypress eventami, ktoré sa spúšťajú pri udalostiach ako sú zmena url, alert okno, load stránky a pod.
Custom logovanie Vytváranie custom commandov s vlastným logovaním.
Nastavovanie custom test reporterov Ukážka toho, akým spôsobom sa nastavuje reporter pre Cypress ako je napr. Mochawesome
Vizuálne testy Nastavenie vizuálneho testovania pomocou Percy.io
Mobilné web testovanie Stratégie nastavenia testovania mobilných zobrazení
Cypress Studio Funkcionalita record & replay toolu s názvom Cypress Studio.